ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಚಿವಾಲಯ

 

 

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ದೂರವಾಣಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್

Email

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಚೇರಿ

 

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

080 22251798,
22033489

 -

 9448175551

 lawministerkar@gmail.com

ಸಕಾ‍ರ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರ ಕಚೇರಿ

2

ಶ್ರೀ ಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ (MI)

080-22034173,
22254965

080-22353863

7353303328

prs-mi@karnataka.gov.in

3

ಶ್ರೀ ವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ (MI)

080-22034107

98450-63438

osd.misection@gmail.com

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ

4

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಪ್ರಸನ್ನ

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್, M.I. (ದ), ಬೆಂಗಳೂರು

080-22211308
22292286

 

9483510818

cemisouth@gmail.com              cemisouth@yahoo.co.in

5

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಂ ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,(ವಿನ್ಯಾಸ)
ಬೆಂಗಳೂರು

080-22274290
22211308
22292286

080-22213589

9341225238

cemisouth@gmail.com

cemisouth@yahoo.co.in

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಉತ್ತರ) ವಲಯ ರವರ ಕಚೇರಿ

6

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ. ಸುರೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, M.I.(ಉ),  ವಿಜಯಪುರ

08352-277922

08352-277095

9448323747

ceminzone@yahoo.co.in

7

ಖಾಲಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿನ್ಯಾಸ), M.I.(ಉ) ವಲಯ, ವಿಜಯಪುರ

08352-277922

08352-277095

 

ceminzone@yahoo.co.in

ವೃತ್ತ  ಕಚೇರಿಗಳು  

9

ಶ್ರೀ ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್

ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಸ.ನೀ (MI)ಬೆಂಗಳೂರು

080-26632102

080-26632102

8762055904

semibng
@gmail.com

10

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಡಹಳ್ಳಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ.ನೀ (MI),ಮೈಸೂರು

0821-2560452

0821-2560452

9449836398

semicmysore
@gmail.com

11

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸಿ. ಸತೀಶ್

ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ (MI),ಬೆಳಗಾವಿ (ಪ್ರಭಾರ)

0831-2424294

0831-2467289

9449808326

seminbgm
@yahoo.co.in

12

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಶರ್ಮ

ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ (MI),ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

08472-221466

8472-221466

7349131966

seminglb@rediffmail.com

ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳು

13

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಕಿಶೋರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಬೆಂಗಳೂರು

080-26632884

080-26532884

9980312008

eemibng@yahoo.com

14

ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಸ್. ಸೂರನ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಸ.ನೀ (MI),ತುಮಕೂರು

0816-2281105

0816-2280836

9845105051

eemitmk@yahoo.co.in

15

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-270427-

08156-270427-2280836

9448717147

eemidcbpur@gmail.com

16

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‍ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ ಕೋಲಾರ

08152-222482

08152-222482

9448392501

eemiklr@rediffmail.com

17

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182-248918

08182-248918

9972652696

eemidsng@gmail.com

18

ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194-231811

08194-231811

9480258226

eemidcta@yahoo.co.in

19

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),,ಮೈಸೂರು

0821-2443347

0821-2443347

8277418063

eemidmysore@yahoo.co.in

20

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಹಾಸನ

08172-234026

08172-268526

9880012527

eemihsn@rediffmail.com

21

ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ ದಾಸ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಮಂಗಳೂರು

0824-2440720

0824-2440720

7892681687

eemimangalore@rediffmail.com

22

ಶ್ರೀ ಆನಂದ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ ,   (MI),ಬೆಂಗಳೂರು

080-22210656

080-22210656

9035057566

eemiqcd@gmail.com

23

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ಸತೀಶ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),,  ಬೆಳಗಾವಿ

0831-2463850

0831-2423008

9449808326

eemidbelgaum@yahoo.co.in

24

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಹರನಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಧಾರವಾಡ

0836-2747885

0836-2747885

9663094501

eemidivddwd@yahoo.co.in

25

ಶ್ರೀ  ಎಂ. ಪಿ.ಕಳಸ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಹಳಿಯಾಳ

08284-220113

08284-220129

9448628608

midhly@yahoo.co.in

26

ಶ್ರೀ  ರಮೇಶ್ ಟಿ.ಮೇತ್ರಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),,  ವಿಜಯಪುರ

08352-277188

08352-277188

9902930618

midbjp@rediffmail.com

27

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಅಂಬಲಗಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಕಲ್ಬರ್ಗಿ

08472-220196

08472-220196

9448650306

midivnglb@rediffmail.com

28

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮೇಧಾ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಬೀದರ್

08482-232080

08482-232080

9113615007

eemibidar@gmail.com

29

ಶ್ರೀ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಗುಪ್ತಾ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಕೊಪ್ಪಳ

08359-232080

08359-220054

9448577577

eemidnkst@rediffmail.com

30

ಶ್ರೀ ವೆಂಕೋಬಾಚಾರ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಸ.ನೀ ವಿಭಾಗ (MI),ಬಳ್ಳಾರಿ

08392-242293

08392-242293

 9448035595

eemidbly@gmail.com

31

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಡಿ. ಆರ್ ಮನಗೂಳಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ ,   (MI),ಧಾರವಾಡ

0836-2467981

0836-2747750

9448752383

eemiqc@gmail.com

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಉತ್ತರ ವಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-07-2021 05:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080