ಟೆಂಡರ್

/ಟೆಂಡರ್
ಟೆಂಡರ್ 2019-01-03T14:59:38+00:00

ಆಡಳಿತದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರಲು, ‘E’ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ DPAR 26 EGV 2003 (p-1) 12 ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2008 ರ ಪ್ರಕಾರಡಿ ಸೆಂಬರ್ 10, 2008ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ, 10.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ‘E’ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ‘E’ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು 1 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಪಿಎಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ (ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳು). 2008-09ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು(DSC) ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಿಡ್ ದಾಖಲೆಗಳು:

KW 1
KW 2
KW 3
KW 4
KW 5
KW 6

ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಐ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್

GO- ವರ್ಕ್ಸ್.

ಇತ್ತೀಚಿನ GO ಗಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಿಡ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್

ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್