ಆರ್.ಟಿ.ಐ

/ಆರ್.ಟಿ.ಐ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2019-03-06T09:14:39+00:00
4(1)(ಎ)(ಬಿ)
26(3)(ಬಿ)

4(1)ಎ 2018 (ಎ)
4(1)ಎ 2018 (ಬಿ)

4(1)ಎ ಆರ್ ಟಿ ಐ  2018(ಸಿ)

2018 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)(ಡಿ)
4(1)ಎ ಆರ್ ಟಿ ಐ  2017

4(1)ಎ ಆರ್ ಟಿ ಐ 2016(ಜಿ)
4(1)ಎ 2016-(ಎಫ್)
4(1)ಎ 2016-()
4(1)ಎ 2016-(ಡಿ)
4(1)ಎ 2016(ಸಿ)
4(1)ಎ 2016(ಬಿ)

4(1)ಎ-2016-(ಎ)
4(1) 2015-(ಎ)

4(1)ಎ ಆರ್ ಟಿ ಐ 2015 (ಬಿ)

ಕೊಡಗು ಚಾರ್ಜ್ ಪಟ್ಟಿ 2015(ಸಿ)
4(2) ಎ 2017

ಜುಲೈ-2018 ಮಾಸಿಕ ರಿಟನ್ಸ್ A, B, C, D, E, F

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೊನೆ 04-2018 ರಿಂದ 06-2018 ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ  ರಿಟನ್ಸ್ A, B, C, D, E, F

4.1 (ಎ)

4.1 (ಬಿ) - 1

4.1 (ಬಿ) - 2

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್

04.18 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

ಕೈಪಿಡಿ- 31.03.2018

03.18 (ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

03.18 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

03.18 (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

01.18 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

4 (1) (ಎ) -ಸಚಿವಾಲಯ

4 (1) (ಬಿ) -ಸಚಿವಾಲಯ

26 (3) (ಬಿ) ಸಚಿವಾಲಯ

4 (1) (ಬಿ)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆದಿನಿಯಮ ಎಂ.ಐ (ಉತ್ತರ)

03.17 (ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

04.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

05.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

06.17 (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

06.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

07.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

08.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

09.17 (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

09.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ) - ನಕಲುಪ್ರತಿ

10.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ)

11.01.17 ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಫೈಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ -1

11.17 (ಆರ್.ಟಿ.ಐ) - - ನಕಲುಪ್ರತಿ
12.17 (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್.ಟಿ.ಐ) - ನಕಲುಪ್ರತಿ
AIBP (ಫೈಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ) - ಎಂ.ಐ ದಕ್ಷಿಣ 4 (1) (a)

 09.12.15 - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ)

ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೈಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ) - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ)
ಚಾರ್ಜ್ ಪಟ್ಟಿ C-20- ಎಂ.ಐ ದಕ್ಷಿಣ 4 (1) (a)
 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಪುರ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ)

ಚಿಕ್ಕನಪ್ಪ ಚಾರ್ಜಿಲಿಸ್ಟ್ -ಎಂ.ಐ ದಕ್ಷಿಣ 4 (1) (ಎ) 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ (ಫೈಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2) - ಎಂಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 
 
ಸಿ.ಕೆ.ಎಂ ಫೈಲ್ಗಳು - ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ನಕಲುಪ್ರತಿ ಸಿ -14 - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) -  ನಕಲುಪ್ರತಿ

ಡಿವಿಎಮ್ ಫೈಲ್ಗಳು 2010-11 - ನಕಲುಪ್ರತಿ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಅಂತಿಮ ಮಂಡ್ಯ 2010-11 - ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ)

  ಫೈಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಕಚೇರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

 ಫೈಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಕೋಲಾರ್ ಡಿವಿಷನ್ - ನಕಲುಪ್ರತಿ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ರಿಂದ ರಾಮಮೂರ್ತಿಗೆ - ಎಂ.ಐ ದಕ್ಷಿಣ 4 (1) (ಎ) 

 ಎಫ್ಡಿಎ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

1 - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

 ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟ್- ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

 -14 - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಮೈಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ (ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗ) - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -  ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ)

 ಪಿ. ಭವನ, ಎಫ್ಡಿಎಸಿ - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2016 - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2017 - ಎಂ.ಐ ಸೌತ್ 4 (1) (ಎ) 

ಸೀಮಾ - ಎಂ.ಐ ದಕ್ಷಿಣ 4 (1) (ಎ) 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತಿಮ - ಎಂ.ಐ ದಕ್ಷಿಣ 4 (1) (ಎ) 

ಸ್ಟೆನೋ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ಟ್ 

ಎಸ್ಟಿಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಆರ್.ಟಿ.ಐ 4 (1) ಎ (ಬಿ) 

ಸುಧರ್ಶನ್ 

ತುಮಕೂರು ಫೈಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2010 ನಂತರ 

4 (1) (ಬಿ)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತಿಮ 

ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ (ಎಂ.ಐ ಉತ್ತರ ವಲಯ)

 4 (1) (ಬಿ) (ಎಂ.ಐ ಉತ್ತರ ವಲಯ)