ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ

/ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ
ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ 2019-01-02T17:20:52+00:00

ವಿವಿಧ HOA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಹೇಳಿಕೆ (ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ)

1 ಮಾರ್ಚ್-2012, 2 ಮಾರ್ಚ್-2013, 3 ಮಾರ್ಚ್-20144ಮಾರ್ಚ್-20155 ಮಾರ್ಚ್-2016, 6 ಮಾರ್ಚ್-2017, 7 ಮಾರ್ಚ್-2018,  8 ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಸ್ಟ್-2018

ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19(ಆಗಸ್ಟ್)

ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ 2016-17ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ 2012-13 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ 2011-12 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆ 2010-11 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ವಿವಿಧ HOA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಹೇಳಿಕೆ (ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ) ಜೂನ್ 2013-14 ರ ತನಕ

 

Sl No. HOA
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ
ಉತ್ತರ ವಲಯ
    Current Year Grant (Lakh Rs) Released Grant (Lakh Rs) Expenditure (Lakh Rs) Current Year Grant (Lakh Rs) Released Grant (Lakh Rs) Expenditure (Lakh Rs)
1 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
4702-00-101-1-02-436
43.23 1549.63 211.25
2 ಕೆರೆಗಳ ನವೀಕರಣ
4702-00-101-1-07-436
390.38 849.9 125.67
3 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಗಳು
4702-00-101-5-01-436
256.32 2940.83 894.52
4 ಏತ ನೀರಾವರಿ
4702-00-101-3-01-436
54.95 1977.76 656.33
ನಬಾರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ:
4702
744.88 7318.12 1887.77
5 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
4702-00-101-1-02-139
100.99 2238.15 31.31
6 ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ
4702-00-101-1-07-139
1480.32 1392.95 305.94
7 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಗಳು
4702-00-101-5-01-139
1317.79 3508.94 616.06
8 ಏತ ನೀರಾವರಿ
4702-00-101-3-01-139
103.31 2312.04 125.50
9 ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು
4702-00-101-1-06-139
ನಬಾರ್ಡೇತರ ಮೊತ್ತ:4702 3002.41 9452.08 1078.81
10 ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ (ಹೂಡಿಕೆ)
4702-00-800-1-00-132
158.83
11 ಎಐಬಿಪಿ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
4702-00-101-1-10-139
192.36 4710.93 2009.28
12 ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಸಹಯೋಗದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು
4702-00-101-1-09-132
66.96 1956.24 196.87
13 ಕೆರೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ( ಡಿಸಿ ಅನುದಾನ)
4702-00-101-1-13-132
347.25 1500.00 184.14
14 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)
4702-00-789-0-00-422
1831.40 2085.50 569.26
15 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)
4702-00-796-0-00-423
439.98 832.75 156.47
16 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
4702-00-800-8-00-133
399.88 6.87
17 13ನೇ ಹಣಕಾಸು (ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ, ಪುನಶ್ಚೇತನ)
4702-00-101-1-12-059
1178.51 4178.15 319.36
18 13ನೇ ಹಣಕಾಸು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)
4702-00-101-1-12-422
19 13ನೇ ಹಣಕಾಸು (ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ- ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)
4702-00-101-1-12-423
ಒಟ್ಟು13ನೇ ಹಣಕಾಸು 4571.85 1556.45 4178.15 319.36
20 ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಗಳು
2702-80-005-1-04-132
12.40 50.00
21 ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ
2702-02-005-0-15-139
22 ನೆರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ (ನಬಾರ್ಡ್)
4711-01-103-1-00-436
33.33 8.54 5.59
23 ನೆರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)
4711-01-103-1-00-140
54.28 136.89 4.98
24 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಿರ್ವಹಣೆ)
4711-01-103-1-01-200
4.17 20.00
25 ನೆರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ನದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)
4711-01-103-2-01-139
16.67 25.00
ಒಟ್ಟು:4711 108.45 190.43 10.57
26 ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ
2702-01-101-0-02-200
579.96 815.00 264.77
27 ಲಿಫ್ಟ್ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ
2702-01-102-1-02-200
220.67 1100.00 528.15
28 ಹೊಸ ಖರೀದಿ
2702-80-052-1-01-221
16.38
29 ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ
2702-80-052-1-02-182
4.90 19.58
30 ಪರಿಶೀಲನಾ ಸರ್ವೇಕ್ಚಣೆ
2702-80-800-0-01-132
1.26
ಒಟ್ಟು:2702 806.79 866.00
31 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈರಮಂಗಲ
2701-28-101-0-01-200
32 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಾರಾಯಣಪುರ
2701-53-101-0-01-200
33 ಬಿಜಾಪುರ ನಗತಾನ
2701-54-101-0-01-200
34 ಬಿಜಾಪುರ ಅರೆಶಂಕರ
2701-55-101-0-01-200
35 ಬಿಜಾಪುರ ಕಳಸಕೊಪ್ಪ
2701-57-101-0-01-200
36 ಹಳಿಯಾಳ ಚಿತವಾದಗಿ
2701-58-101-0-01-200
37 ಹಳಿಯಾಳ ಬಾಚಣಿಕೆ
2701-93-101-0-01-200
ಒಟ್ಟು: 2701
38
ನೆರೆ ಹತೋಟಿ ಮತ್ತು ಭೀತಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ
2711-02-103-0-01-200
6.29
39 ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು
3054-04-800-1-02-200

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳು 30-12-2017

ಎಲ್‌ಓಸಿ

ಎಲ್‌ಓಸಿ ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ (ಅಮೂರ್ತ) ಭವನ 2016-17

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 2018
ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 2017
ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 2016
ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 2017
ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಜೂನ್ 2012-13
ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 2011-12
ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 2010-11
ಎಮ್‌ಪಿಐಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 2009-10